Skip to content

Privacy Statement voor patiënten Tulp Medisch Centrum

Tulp Medisch Centrum vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Tulp Medisch Centrum veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en gezondheidsgegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bij ons komt voor onderzoek of behandeling. Ook als u de website van Tulp Medisch Centrum bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt Tulp Medisch Centrum uw persoonsgegevens?

Tulp Medisch Centrum mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (de behandelovereenkomst);
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst, Zorgverzekeringswet);
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Tulp Medisch Centrum.
  uw toestemming;

Tulp Medisch Centrum verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Algemene communicatie en spreekurenplanning
(NAW-gegevens, telefoon, e-mail)
 • Goede en veilige zorgverlening volgens de behandelovereenkomst
(verwijsbrief, uitgebreide gezondheidsvragen, voorgeschiedenis, medicatiegebruik, allergieën en dergelijke. We leggen alles vast in een medisch dossier)
 • Identificatie 
(BSN-nummer, type en nummer legitimatiebewijs)
 • Declaratie van de behandeling bij uw zorgverzekeraar
(zorgverzekeraar en polisnummer)
 • Meten van behandelresultaten en patiënttevredenheid
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Wetenschappelijk onderzoek indien er sprake van is en na uw toestemming

Met wie delen wij uw gegevens?

Alle zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Daar hoort ook alle informatie bij afkomstig van laboratorium en onderzoeksgegevens. Wanneer u door ons wordt geopereerd in een door ons ingehuurde OK, delen wij de relevante medische gegevens om u veilig te kunnen behandelen en te verplegen.

Indien u geen bezwaar maakt, sturen wij uw huisarts/verwijzer een brief met de uitgevoerde behandelingen en/of advies voor verdere zorgverlening. Uw apotheker sturen wij een recept voor medicatie als dat nodig is. Deze informatie wordt via beveiligde e-mailsystemen gecommuniceerd/ op papier aan u meegegeven.

Als u wordt doorverwezen naar een andere behandelaar, ontvangt deze van ons een verwijsbrief met relevante medische informatie.

De kosten voor uw behandeling worden vergoed zonder extra kosten voor u behalve het eigen risico zoals bij alle ziekenhuiszorg. De kosten declareren wij soms direct bij uw zorgverzekeraar en anders via u met tussenkomst van Infomedics. De omschrijving van de behandelcode of zorgactiviteit bevat medische gegevens. Ook uw BSN wordt hierbij doorgegeven.

Ernstige calamiteiten melden we bij Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD.

In bijzondere gevallen zijn we verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan instanties zoals politie en justitie, de FIOD-ECD. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet. Wij volgen hierbij ook de door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) opgestelde richtlijnen.

Tulp Medisch Centrum zal uw gegevens nooit doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Hoe gaat Tulp Medisch Centrum met uw persoonsgegevens om?

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Tulp Medisch Centrum passende technische en organisatorische maatregelen.

Iedere medewerker van Tulp Medisch Centrum is tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor anderen die door Tulp Medisch Centrum zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Tulp Medisch Centrum niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin patiëntgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, etc. Wij werken uitsluitend met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Ook zorgen we voor maatregelen zoals backups tegen verlies van gegevens door brand of diefstal. Al onze uitwisselingssystemen zijn versleuteld net als ons e-mailverkeer.

Met leveranciers die in onze opdracht uw gegevens verwerken, zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin zijn onder andere beveiligingsafspraken vastgelegd. Een verwerker mag uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.
Voor medewerkers en ingehuurde derden hebben we een gedragscode opgesteld.

Tulp Medisch Centrum wordt periodiek onderworpen aan privacy en security audits

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Tulp Medisch Centrum bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Uw medisch dossier moeten wij 20 jaar bewaren, voor declaratiegegevens is de bewaartermijn 7 jaar.

Uw rechten

Wanneer Tulp Medisch Centrum persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u de volgende rechten.

Informatie
Tulp Medisch Centrum verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Dit doen we doormiddel van deze privacyverklaring die u kunt vinden op onze website.

Inzage in en afschrift van uw gegevens
Bent u cliënt/patiënt van Tulp Medisch Centrum en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. U kunt ook een kopie van (een deel van) uw dossier opvragen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Toch kunnen we niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Tulp Medisch Centrum onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Tulp Medisch Centrum kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Over dit privacy statement

Tulp Medisch Centrum kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 23 mei 2022. De meest recente versie vindt u altijd op www.tulpmc.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

Tulp Medisch Centrum
Laan van Walburg 4
3332 GJ Zwijndrecht

info@tulpmc.nl
085-4015153